Pochwycenie wymyślone przez heretyków

„Pochwycenie Kościoła” – jeśli jesteś z ewangelicznego kościoła, na pewno słyszałeś ten termin. Jest to tak popularna nauka, że mało kto ją obecnie kwestionuje. Ale czy słusznie? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania: czym jest nauka o Pochwyceniu, czy zgadza się ona z Biblią, jakie jest jej pochodzenie oraz jakie są jej efekty na współczesne chrześcijaństwo. Pochwycenie nastąpi (mówi o tym 1 List do Tesaloniczan) – jednak w artykule pisząc o Pochwyceniu używam skrótu myślowego na doktrynę, według której Pochwycenie ma rzekomo nastąpić przed Wielkim Uciskiem.

Na czym polega ta nauka? Biblia jasno naucza, że w czasach ostatecznych nadejdzie Wielki Ucisk. Krótko mówiąc, nauka o Pochwyceniu zakłada rzekome wniebowzięcie wierzących, aby mogli uniknąć cierpień, które przyjdą na ludzkość. Zwolennicy Pochwycenia dzielą się na dwie grupy: jedni uważają, że nastąpi ono przed Wielkim Uciskiem, a inni twierdzą, że nawróceni chrześcijanie zostaną „pochwyceni” do nieba po Ucisku, ale przed plagami Bożymi, które mają nastąpić 3,5 roku później.

Pierwsza teoria moim zdaniem nie tylko nie ma podstaw biblijnych, ale jest całkowicie sprzeczna z przesłaniem Ewangelii. Według tej teorii chrześcijanie będą pochwyceni do nieba, aby uniknęli prześladowań. Na świecie ma pojawić się Jeden Światowy Rząd, który od wszystkich mieszkańców świata będzie wymagał przyjęcia znamienia Bestii (Antychrysta). Wszyscy, którzy odmówią, będą na marginesie społeczeństwa, nie będą mogli kupować ani sprzedawać dóbr (Apokalipsa 13,17), a nawet będą zabijani (Apokalipsa 13,15). W ten sposób rozpocznie się Wielki Ucisk chrześcijan – ale pytam – dlaczego współcześni chrześcijanie chcą uniknąć ucisku i prześladowań? Czyż apostołowie nie nauczali, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego”? (Dzieje 14,22). Tak więc teoria Pochwycenia przed Uciskiem jest sprzeczna z samą istotą chrześcijaństwa, która polega na byciu wiernym Chrystusowi bez względu na prześladowania: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (Jana 16,33).

Druga teoria, czyli Pochwycenie po 3,5 roku od rozpoczęcia Ucisku, ale przed plagami Bożymi, wydaje się być o wiele bardziej logiczna: chrześcijanie będą musieli doświadczyć intensywnych prześladowań ze strony wrogów Chrystusa, ale zostaną pochwyceni do nieba, aby nie spadły na nich plagi sądu Bożego. Brzmi to sensownie, ale w moim przekonaniu ta teoria również nie zgadza się z Biblią (ponieważ nie widzę w niej możliwości, aby Chrystus powrócił dwa razy). Ich argumentem jest to, że gniew Boży nie może spaść na chrześcijan. W porządku, tylko że nawet jeśli założyć, że Pochwycenie ma nastąpić, to i tak na ziemi będą chrześcijanie, którzy nawrócili się po Pochwyceniu, a po drugie Biblia mówi, że apokaliptyczne plagi będą omijały prawdziwych chrześcijan: „I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach” (Apokalipsa 9,4). Bóg cudownie ochroni swój lud od tych plag (jak uczynił to, kiedy ochronił Izraelitów przed plagami egipskimi).

Co Biblia mówi o Pochwyceniu? Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie: Czego Biblia nie mówi?

1. Biblia nie naucza, że Chrystus powróci przed Wielkim Uciskiem:

Mateusza 24

(29) Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

2. Biblia nie naucza, że Chrystus powróci dwa razy: raz po swój Kościół, a następnie, aby zniszczyć bezbożnych. Po prostu nie ma w Biblii fragmentów, które mogłyby świadczyć o dwóch powrotach Chrystusa.

3. Biblia nie naucza, że Dzień Pański ma nastąpić zupełnie niespodziewanie. Wśród chrześcijan panuje mylne przekonanie, że skoro Jezus ma przyjść jak złodziej w nocy, to znaczy, że może On przyjść w każdej chwili. Nie to miał apostoł na myśli:

1 Tesaloniczan 5

(1) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. (2) Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. (3) Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. (4) Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.

Paweł po prostu pisał, że kiedy niewierzący będą myśleli, że w końcu udało im się utworzyć Nowy Porządek Świata, w którym zapanuje „pokój i bezpieczeństwo”, wtedy przyjdzie Chrystus, który zaskoczy swoich wrogów i pokona armie Antychrysta. Kiedy Chrystus powróci, my (nawróceni chrześcijanie), zostaniemy porwani na obłoki, aby przywitać naszego Pana:

1 Tesaloniczan 4

(15) To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. (16) Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. (17) Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.

Wszyscy, zarówno wierzący jak i niewierzący, zobaczą i usłyszą przyjście Chrystusa. Nie będzie sekretnego pochwycenia wierzących. Najpierw zmartwychwstaną zmarli święci, którzy dołączą się do żywych, aby wszyscy zbawieni z wszystkich wieków przywitali Jezusa na obłokach. Następnie wraz z Chrystusem zstąpimy na ziemię, aby zobaczyć jak nasz Pan niszczy królestwo Antychrysta. Gdy Antychryst zostanie zniszczony, będziemy panować wraz z Chrystusem nad narodami przez 1000 lat, po czym Chrystus ostatecznie pokona Szatana (Apokalipsa 20,10).

Skoro Chrystus nie powróci przed Wielkim Uciskiem, nie powróci dwa razy ani nie powróci niespodziewanie, to dlaczego tak wielu chrześcijan w to wierzy? To bardzo dobre pytanie. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na inne pytania: czy pierwsi chrześcijanie głosili współczesną naukę o Pochwyceniu? Nie. Czy Reformatorzy głosili o Pochwyceniu? Nie.

Skąd wzięła się ta teoria?

Doktrynę tę rozpropagował John Nelson Darby dopiero w 1830 r. Kim był Darby? Zdaniem wybitnego dziewiętnastowiecznego kaznodziei Charlesa Spurgeona był to heretyk (głównie dlatego, że negował doktrynę przypisanej sprawiedliwości Chrystusa wierzącym). Charles Spurgeon opublikował w swoim magazynie Sword and Trowel artykuł pewnego chrześcijanina, który tak skomentował doktrynę Pochwycenia przed Uciskiem: [jeśli chcesz] „potajemnie wymknąć się do nieba bez ozdobienia swojej korony nawet jednym klejnotem…, dołącz do darbystów”.

Źródło: http://www.spurgeon.org/s_and_t/dbreth2.htm

Czy Darby był jedynym głosicielem innowacyjnych teorii odnośnie czasów końca? Bynajmniej nie jedynym ani nie pierwszym.

Kiedy Reformatorzy zaczęli głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu oraz odkryli, że biblijnym Antychrystem jest Papiestwo, jezuici wprowadzili kontrreformację, która polegała m.in. na tworzeniu interpretacji Biblii, które ratowałyby rzymski katolicyzm. Jednym z takich jezuitów był Hiszpan Luis del Alcázar, który w 1614 r. przedstawił pogląd zwany preteryzmem. Według tej nauki wydarzenia z Apokalipsy już się wypełniły (i to nauczanie wciąż jest obecne w Kościele katolickim oraz ekumenicznych kościołach protestanckich). Ale przecież jest to nauczanie tak niedorzeczne, że biblijni protestanci nigdy nie kupią takiego kitu.

Skoro Antychryst nie może być przeszłością, to czemu nie umieścić go wyłącznie w przyszłości? Tak, wyłącznie futurystyczną wizję Antychrysta wymyślili papiści (o ile nie neguję, że „człowiek grzechu” ma jeszcze nadejść, o tyle twierdzenie, że będzie to jedyny antychryst, jest wybitnie katolickim nauczaniem). Propagatorami siedmioletniego panowania Antychrysta byli dwaj jezuici: Francisco de Ribera (1537-1591) oraz kardynał Robert Bellarmine (1542-1621). Tę ideę wykorzystał inny jezuita, Manuel Lacunza (1731-1801), który napisał książkę pt. The Coming of Messiah in Glory and Majesty, w której wprowadził teorię Pochwycenia. Aby przyciągnąć zainteresowanie protestantów Lacunza nie podpisał się swoim nazwiskiem, lecz podał się za nawróconego Żyda (Rabbi Ben-Ezra). Książkę tę przetłumaczył na angielski Edward Irving  w 1827 r. (Irving został wyrzucony z kościoła prezbiteriańskiego za herezje Chrystologiczne i jest uważany za prekursora ruchów charyzmatycznych). Książka Lacunzy zainspirowała badaczy proroctw, którzy organizowali swoje spotkania w Irlandii. Jednym z takich badaczy był nie kto inny jak założyciel ruchu braci plymuckich, Nelson Darby. Darby rozprzestrzenił doktrynę o Pochwyceniu nie tylko na wyspach brytyjskich, ale również w Ameryce. Protestanci zapomnieli, że ta nauka została wymyślona przez jezuickiego księdza i zaczęto nauczać Pochwycenia przed Uciskiem na seminariach oraz pisać komentarze biblijne, które nauczały tej doktryny. Protestanci zaczęli opierać się na Biblii tłumaczonej i komentowanej przez Cyrusa I. Scofielda (1843-1921), który propagował heretyka Darby’ego. The Scofield Bible stała się bestsellerem wśród niemal wszystkich denominacji protestanckich. Doktryna Pochwycenia została wymyślona przez Rzym i była rozpowszechniona przez liberalnych bądź heretyckich nauczycieli takich jak Darby czy Scofield.

Jakie są efekty nauki o Pochwyceniu?

Reformatorzy protestanccy odważnie głosili prawdę o Antychryście. Ich zdaniem Biblia mówi wyraźnie, że Papiestwo jest Antychrystem. Jednak niektórym współczesnym protestantom nie podoba się to i dlatego książki takie jak Pozostawieni są obecnie bardzo popularne. Autorzy serii Pozostawieni (Tim i Beverly LaHaye) w swojej fikcji literackiej posunęli się do napisania historii, w której Jan Paweł II został pochwycony (zbawiony). Protestanci przestali widzieć Watykan jako siedzibę Nierządnicy Babilońskiej na skutek ekumenizmu oraz preteryzmu (katolickiej nauki, że wydarzenia z Apokalipsy wypełniły się w pierwszym wieku, czyli Antychrysta nie ma i nie będzie). Również nauka o Pochwyceniu przed Uciskiem daje do zrozumienia, że problem Antychrysta nie dotyczy chrześcijan (bo rzekomo będziemy pochwyceni przed tym jak zacznie on swoją działalność), czyli w praktyce również przyczynia się do ospałości wierzących, którzy stopniowo zaczynają nie widzieć ducha Antychrysta w Papiestwie. Szkoda, bo wszyscy historyczni protestanci (luteranie, kalwini, baptyści, metodyści) głosili, że papieże są antychrystami. Dzisiaj jest zupełnie inaczej i Rzymska Nierządnica zwodzi większość kościołów protestanckich, namawiając ich członków do duchowego nierządu. Ale gdybyśmy wrócili do pism wybitnych teologów z wieków XVI-XIX, zobaczylibyśmy, że wszyscy zgodnie, bez żadnego wyjątku, widzieli Antychrysta w Papiestwie. Zobaczmy co pisał Jan Kalwin na ten temat: Jan Kalwin o Antychryście.

Innym skutkiem nauki o Pochwyceniu jest rozczarowanie chrześcijaństwem, które przychodzi, gdy ludziom obiecuje się pochwycenie przed uciskiem, który kiedy nadchodzi (np. II wojna światowa, prześladowania przez islamistów lub komunistów), a chrześcijanie nie są pochwyceni do nieba, ludzie przestają chodzić do kościołów i zaczynają szydzić:

2 Piotra 3

(3) Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości (4) i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?

Tacy ludzie będą szydzić podczas ucisku (inaczej nie mieliby ku temu powodu). Dlatego zastanówmy się poważnie, kiedy następnym razem będziemy mówić ludziom o Pochwyceniu. Samemu do niedawna wierzyłem w takie „Pochwycenie Kościoła”, ale teraz, gdy znam biblijne nauczanie, czuję się zobowiązany, by mówić, że to nauczanie jest niebiblijne.

Nauka o Pochwyceniu usypia czujność (przecież jak będą prześladowania, to już nas nie będzie) i sprawia, że chrześcijanie stają się letni i nie chcą cierpieć za wiarę w Chrystusa. Musimy kroczyć drogą naszego Pana, który nie ominął swojego krzyża, lecz wypił gniew Boży do ostatniej kropli. Dlaczego współcześni chrześcijanie odrzucili dawną, protestancką naukę, a podążają za naukami wymyślonymi przez heretyków? Bo albo za bardzo polegają na autorytetach zamiast na Biblii albo po prostu nie chcą znosić prześladowań za wiarę. Ale Jezus chce, byśmy wytrwali aż do końca, tak jak On wytrwał:

Jana 17

(15) Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.

2 Tymoteusza 3

(12) Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.

Nominalni chrześcijanie, którzy oczekują, że Chrystus może przyjść w każdej chwili, są narażeni na przyjęcie Antychrysta. Nie tylko wyznawcy innych religii, ale również wielu nienawróconych chrześcijan uzna Antychrysta za swojego Zbawiciela.

Dlatego doktryna o Pochwyceniu przed Uciskiem jest tak niebezpieczna. Biblia nie naucza tej doktryny, a została ona wprowadzona do protestantyzmu przez Nelsona Darby’ego, który uważał, że jego kościół był jedynym kościołem Chrystusa w Londynie: http://www.spurgeon.org/s_and_t/dbreth.htm. Charles Spurgeon nazywał go heretykiem, a jego ugrupowanie uważał za destruktywną sektę. Ja informuję, decyzja należy do ciebie.

26 Komentarzy

 1. Adam said,

  12 kwietnia, 2013 @ 10:30 pm

  Nie chcę się kłócić z tłem Biblijnym bo to obszerny temat ale Twoje wnioski jakie konsekwencje płynął z przyjęcia pochwycenia przed wielkim uciskiem są nieco dziwne. Jeśli właśnie pochwycenie będzie po nadejściu antychrysta to czekasz na antychrysta a nie na Jezusa. Wobec tego dopóki nie będzie stała Świątynia Salomona możesz spać spokojnie… Jezus nie wróci, masz sporo czasu na to by się nawrócić lub żyć świętym życiem… Dla mnie wszelkie podnoszenie alarmu w takich tematach to nieco przecedzanie komara a połykanie wielbłąda zwłaszcza jeśli nie szczędzimy ogłoszenia kogoś heretykiem. Heretyk to poważne słowo :)
  Poznaj się z moim ulubionym ostatnio kaznodzieją :)

  Pozdrawiam
  Adam

 2. purytanin said,

  13 kwietnia, 2013 @ 1:21 am

  Słuchasz Steve’a Andersona? Ciekawie gada, zwłaszcza o Pochwyceniu (mimo, że wierzy w Pochwycenie po Ucisku, lecz przed plagami, czyli mid-trib rapture). Obejrzyj sobie ten film z Andersonem w roli głównej, a dojdziesz do podobnych wniosków co ja :-) http://www.youtube.com/watch?v=oN-34DADqvs
  A tutaj Anderson z najlepszym dziennikarzem na świecie – Alexem Jonesem: https://www.youtube.com/watch?v=krkOPvFzP8E
  Aha, to nie ja zacząłem nazywać Darby’ego heretykiem. To Charles H. Spurgeon robił listy jego herezji (w tym odnośnie tak ważnych kwestii jaką jest usprawiedliwienie). A Spurgeon znał go dobrze – obydwaj byli pastorami w tym samym mieście.
  A co do drugiego głosiciela Pochwycenia przed Uciskiem: Edward Irving został wyrzucony z kościoła prezbiteriańskiego za głoszenie, że Chrystus miał grzeszną naturę i gdyby Duch Święty Go nie powstrzymał, zgrzeszyłby…
  Jak więc widzisz, historia mówi na niekorzyść tej nauki. Sama nauka nie jest herezją, ale została przez heretyków wymyślona. Nawet bracia „pochwyceniowi” odcinają się od Darby’ego. Więc skąd wzięli tę teorię? Od Scofielda, który zachwalał Darby’ego jako najlepszego teologa? Historia Kościoła to bardzo ważna sprawa i błędem jest jej pomijanie. Tworzenie nauk, w które nie wierzył Kościół przez 18 wieków, to bardzo niebezpieczne zajęcie…

  „Wobec tego dopóki nie będzie stała Świątynia Salomona możesz spać spokojnie…”
  Co do tej świątyni to też trzeba uważać. Głosił o niej jezuita Francisco de Ribera (1537-1591), który tydzień z Daniela zinterpretował jako 7 lat panowania Antychrysta. Byłbym co do tego sceptyczny, bo cała ta świątynia w Jerozolimie to też może być jakaś sztuczka. Siedmioletniego okresu w Apokalipsie przecież nie ma…

 3. Adam said,

  13 kwietnia, 2013 @ 3:11 pm

  Szkoda, że nie mam teraz czasu tego przeanalizować. Może za jakiś czas się do tego zabiorę. Na szczęście nie jest to tak istotna kwestia, że zależy od niej zbawienie. Moje podejście w związku z kontrowersjami jest takie. Czekamy na Jezusa, obojętnie czy przyjdzie ucisk czy nie czekamy na Niego. Czy przyjdzie przed czy w trakcie czy po pozostawiam jako niekonieczne do poznania. Posłuchaj sobie na vimeo ewangelicznych wykładu Carsona o 10 pannach. Tak mamy czekać na przyjście Pana.

  P.S Z tego co pamiętam to premilenaryzm zakłada, że ucisk to utrapienie Jakuba a nie kościoła. Skoro zgadzamy się że pochwycenie ma być to pamiętam jeszcze taki komentarz. Skoro Jezus ma przyjść ze świętymi i walczyć z antychrystem to jak będzie wyglądać pochwycenie? Przyjdzie na obłoki, pochwyci kościół po czym od razu z pochwyconym kościołem zejdzie na ziemie? Nie chcę się kłócić, ciekawi mnie tylko jak Twoje nowe podejście ustosunkuje się do tego. Czy Jezus powróci walczyć z armią antychrysta razem z kościołem czy będą to inni ludzie?

 4. Jurek said,

  13 kwietnia, 2013 @ 7:18 pm

  Bardzo dobre opracowanie, Puritan!
  Z jednym tylko zdaniem się nie zgadzam. Mianowicie, że po powtórnym przyjściu Pana będzie 1000-letnie Królestwo (o tym, czyli o kolejności wydarzeń, poniżej).

  Adam: „czekasz na antychrysta”

  Antychryst już się objawił – w systemie papieskim.

  Adam: „dopóki nie będzie stała Świątynia Salomona możesz spać spokojnie”

  Tylko, że od czasu złożenia przez Jezusa doskonałej ofiary za grzechy na krzyżu każda świątynia ziemska z systemem ofiarniczym jest bezprawna i nie może być nazwana Bożą. W związku z tym słowa z 2Tes 2,4 należy odnosić do Kościoła. To Kościół jest świątynią Bożą.
  „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.” 1Kor 3,16-17
  „gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.” 1 Tm 3,15

  Co do kolejności wydarzeń eschatologicznych, to należy wymienić dwa pewne fakty, które falsyfikują doktrynę o pochwyceniu przed wielkim uciskiem i przed 1000-letnim Królestwem.

  1.Zmarli zmartwychwstaną w dniu ostatecznym.
  „A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym.” J 6,39
  „A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.” J 6,40
  „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” J 6,44
  „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” J 6,54
  „Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.” J 11,24

  2.Pochwycenie świętych będzie miało miejsce po zmartwychwstaniu zmarłych.
  „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.” 1 Tes 4,15-17

  Te dwa pewne fakty oznaczają, że pochwycenie również będzie miało miejsce w dniu ostatecznym, bo po dniu ostatecznym z definicji nie może być żaden inny dzień. A to oznacza, że Tysiącletnie Królestwo, wielki ucisk itp. będą się dziać przed pochwyceniem. Czyli premillenalizm i dyspensacjonalizm są sprzeczne z Biblią.

 5. Adam said,

  14 kwietnia, 2013 @ 4:07 pm

  Jurek: „Antychryst już się objawił – w systemie papieskim.”

  Wskaż mi proszę biblijny werset, który to mówi. Moim zdaniem idziesz bardzo daleko z takim wnioskiem. Antychrystów było już wielu co nie znaczy, że nie będzie ich więcej.

  Jurek: „…dwa pewne fakty, które falsyfikują doktrynę o pochwyceniu przed wielkim uciskiem i przed 1000-letnim Królestwem.”

  Ani pierwsza ani druga Twoja argumentacja niczego nie dowodzi. Powtarzam nie chcę się kłócić bo mam coraz więcej wątpliwości co do różnych systemów teologicznych jak dyspensacjonalizm i teologia zastąpienia ale niestety za ty drugim idą o wiele gorsze konsekwencje. Co do świątyni to jest to obraz. Nie posługuj się obrazem do udowadniania jakichś doktryn bo to bardzo niebezpieczne. To nie jest dobre miejsce na dyskusję. Bardziej nadaje się do tego forum. Jeśli to z Tobą kiedyś dyskutowałem na forum w tej kwestii to bardzo przepraszam, że nie odpowiedziałem na pewne pytania do tej pory. Nie mam teraz czasu wnikliwie się tym zająć a żeby odpowiedzieć musiałbym poświęcić dzień na przejrzenie forum, przypomnienie sobie wszystkiego. Nie wspominam o przeanalizowaniu Biblii pod tym kątem bo na to potrzeba by było co najmniej kilku miesięcy.

  Pozdrawiam i obiecuję, że jak będę miał więcej czasu to wrócę do dyskusji.
  Adam

 6. Mika said,

  14 kwietnia, 2013 @ 4:20 pm

  Jurku czy my czytamy ta sama Biblie? Objawienie 20 dokladnie mowi o 1000 letnim krolestwie i ze w tym krolestwie beda z Jezusem panowac swieci (czyli 1 zmartwychwstanie, 2 na sad ostateczny). Moglbys mi wyjasnic dlaczego masz taki poglad.

 7. Jurek said,

  14 kwietnia, 2013 @ 7:55 pm

  Adam: „Wskaż mi proszę biblijny werset, który to mówi.”

  2 Tes 2,3-4 Jedyną świątynią Bożą może być już tylko Kościół. Jedynym czynnikiem, który wyrósł na łonie Kościoła i pasuje do tych słów jest papiestwo. Zobacz na cytat z papieża Grzegorza VII ( http://rzymskikatolik.blox.pl/2011/02/Zapomniane-prawdy-Papiez-zajmuje-miejsce-Boga.html ) – „Papież zajmuje miejsce Boga”.

  Adam: „Antychrystów było już wielu co nie znaczy, że nie będzie ich więcej.”

  Masz rację.

  Adam: „Ani pierwsza ani druga Twoja argumentacja niczego nie dowodzi.”

  Owszem, dowodzi. Jeżeli (jak wynika z tych wersetów) pochwycenie będzie w dniu ostatecznym, to każda eschatologia, która mówi, że po pochwyceniu będą się dziać wydarzenia trwające dłużej niż jeden dzień, jest fałszywa.

  Adam: „Jeśli to z Tobą kiedyś dyskutowałem na forum w tej kwestii to bardzo przepraszam, że nie odpowiedziałem na pewne pytania do tej pory.”

  W porządku, ja sam wiem dobrze, co to jest brak czasu. A tamtą dyskusję wspominam bardzo miło. Pozdrawiam.

  Mika: „Objawienie 20 dokladnie mowi o 1000 letnim krolestwie i ze w tym krolestwie beda z Jezusem panowac swieci”

  Skąd wiesz, że już nie panują? Zobacz Mt 28,18; Ef 1,20-22; Ef 2,6 A nawet jeśli 1000-letnie Królestwo umieścimy w przyszłości, to i tak musi ono być przed pochwyceniem. Czyli albo amillenalizm albo postmillenalizm.

  Mika: (czyli 1 zmartwychwstanie, 2 na sad ostateczny).

  Nie rozumiem. Chodzi o to, że najpierw będzie zmartwychwstanie, a potem sąd? Z tym się zgadzam.

  Mika: „Moglbys mi wyjasnic dlaczego masz taki poglad.”

  Pogląd wynika jednoznacznie z przytoczonych przeze mnie wersetów. Nie sposób je zakwestionować.

 8. Andrzej said,

  15 kwietnia, 2013 @ 7:35 am

  Biblia jasno określa moment spotkania kosciola z Chrystusem
  Warto zastanowić się nad tym co się dzieje w czasie kiedy ma zabrzmieć 7 trąba bo do niej oblubienica jest na ziemi

  1 Tes 4:15-17
  15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
  16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
  17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.

  1 Kor 15:51-52
  51. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni.
  52. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.

  Ap 10:7
  7. ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.

  Ap 11:15
  15. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!

  Kolejna sprawa to objawienie antychrysta i odejście tego co go
  powstrzymuje .
  Tu warto się zastanowić kto to jest i kiedy odchodzi.

  2 Tes 2:1-8

  1. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia,
  2. abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.
  3. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
  4. który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.
  5. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?
  6. Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.
  7. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
  8. wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
  Pozdrawiam

 9. heretyk said,

  15 kwietnia, 2013 @ 9:20 am

  Napiszcie mi proszę gdzie Biblia mówi o tym, że 1000 letnie królestwo Chrystusa będzie na ziemi?

 10. heretyk said,

  15 kwietnia, 2013 @ 9:28 am

  “Antychryst już się objawił – w systemie papieskim.”

  Wskaż mi proszę biblijny werset, który to mówi. Moim zdaniem idziesz bardzo daleko z takim wnioskiem. Antychrystów było już wielu co nie znaczy, że nie będzie ich więcej. Bibljny dowód na to, że system papieski jest Antychrystem znajduję się w Dan. 7:19 – 25. Dan.8:9-14.

 11. heretyk said,

  15 kwietnia, 2013 @ 9:46 am

  Identyfikowanie małego rogu z Antiochem IV Epifanesem jest wytworem katolickiej kontrreformacyjnej teologii apologetycznej, która za wszelką cenę chciała usunąć protestancką indentyfikację papiestwa jako biblijnego antychrysta, o którym jest mowa Ks Daniela Listach Pawała i księdze Apokalipsy. Nauczanie to przejęli w większości współcześni protestanci. Co ciekawe pogląd ten został przejęty od neoplatońskiego filozofa Porfiriusza ur. około roku 232, zm. około roku 305, który zakwestionował autentyczność księgi Daniela i wielu innych ksiąg biblijnych np. Pięcioksięgu Mojżesza (to on wymyślił bajkę która powtarza wielu współczesnych chrześcijańskich teologów, że Pięcioksiąg powstał w czasach babilońskich, a księgą Daniela w czasach Machabejskich II w. p.n.e. oraz , że mały róg z Ks Daniela to Antioch IV Epifanes ponieważ jego zdaniem człowiek nie może znać przyszłości w ten sposób chciał poważyć wszystkie biblijne proroctwa) zrobił to aby zdyskredytować chrześcijaństwo. Dzisiaj większość
  ” chrześcjiańskich uczonych” uważa się, że Porfiriusz jest twórcą nowoczesnej krytyki biblijnej.

 12. Adam said,

  15 kwietnia, 2013 @ 10:03 am

  https://docs.google.com/file/d/0Bx99GID8eVQhbmpwY0tlVmQzWE0/edit?pli=1
  Zachęcam do zapoznania się z tą publikacją od 13 rozdziału pt Rzeczy przyszłe do końca książki. Sporo treści. Może zrozumiecie, że taka pewność w budowaniu przekonań na temat eschatologii musi plasować was na niesamowicie wysokim poziomie znajomości Biblii i teologii. Im więcej czytam Biblię i opracowania wybitnych teologów tym mocniej przekonuje się do przyjęcia nieco bardziej pokornej postawy :)

  Pozdrawiam
  Adam

 13. Adam said,

  15 kwietnia, 2013 @ 10:50 am

  „Skąd wiesz, że już nie panują?” Żaden z tych wersetów, które przytoczyłeś nie mówi o panowaniu w 1000 letnim królestwie.

  Mt 28,18 – nie widzę związku.

  Efez. 1:20-22 Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,

  Odp:
  Hebr. 2:8-9 Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane; Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.

  Efez. 2:6 I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,

  Tysiącletnie królestwo nie będzie miało miejsca ani tym bardziej NIE MA miejsca w okręgach niebieskich. Nie wiem jak to wszystko masz poukładane ale z taką argumentacją bracie to szczerze się obawiam, że mógłbyś się przypadkiem dogadać ze Świadkami Jehowy. I proszę nie traktuj tego jak przytyk ale raczej szczerą troskę wynikającą z doświadczenia ze ŚJ. Mam nadzieję, że nie próbujesz udowodnić że 1000 letnie królestwo już ma lub miało miejsce?

  Mat. 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel…

  O jakim miejscu świętym mówi Pan Jezus?

 14. Mika said,

  15 kwietnia, 2013 @ 12:14 pm

  Jurku a czy widziales Jezusa jak przyszedl na obloku z powrotem na ziemie? bo ja nie. Jego przyjscie bedzie widoczne, kazde stworzenie bedzie go widziec, i wtedy bedzie 1000 letnie krolestwo. Pierwsze zmartwychwstanie to zmartwychwstanie swietych i oni beda panowac przez 1000 lat z Jezusem, 2 zmartwychwstanie to jest na sad tak jak pisze w objawieniu 20. Co do pochwycenia to nie mam jeszcze zdania. Czekam od Boga na odpowiedz w tym kierunku. Pomocny byl dla mnie ten o to artykul. My naprawde czytamy 2 rozne Biblie. Niech cie Bog blogoslawi

 15. 17 września, 2013 @ 9:22 pm

  rety o co wy się kłócicie jakby miało to znaczenie czy pochwycenie będzie przed uciskiem czy w trakcie ? :) IMHO nie nasza rzecz znać czasy i chwile, ustanowione w mocy OJCA BA1 to nie moje słowa ale Jezusa :P Pozdrawiam.

 16. Artur said,

  8 października, 2013 @ 9:54 am

  Purytaninie dzięki za ciekawy artykuł :)
  Osobiście jestem zwolennikiem pochwycenia przed rozpoczęciem oficjalnego wkroczenia antychrysta na scenę świata z kilku biblijnych powodów:

  1. wiara w zabranie przez Pana dzieci Bożych wręcz wymusza chodzenie w czystości i czuwaniu, a więc chodzeniu z Bogiem jak Henoch, który został zabrany do Pana co także jest proroczym obrazem pochwycenia.

  2. pochwycenie będzie widoczne dla całego świata: jedna będzie na polu wzięta w górę druga pozostawiona itd.

  3. nic nie będzie zapowiadało pochwycenia (org. porwania) dzieci Bożych, wszystko będzie jak za dni Noego: jedli, pili, żenili się itd. Nic nie wskazuje na to, że jest to okres terroru antychrysta – ewentualnie jego pierwszy okres 3,5 roczny okres pokojowy, kiedy będzie budował swój wspaniały piar.

  4. za porwaniem przed rozpoczęciem oficjalnej działalności antychrysta przemawia fakt, że dzieci Boże od razu zdemaskowały by tożsamość antychrysta na co on nie może sobie pozwolić dlatego jest napisane, że nie objawi się do chwili kiedy Ten, który teraz powstrzymuje nie zejdzie z pola. A czym jest zejście z pola jak nie zabraniem prawdziwego Kościoła przez poprzez działa Duch Święty. Zabranie Kościoła umożliwi antychrystowi wkroczenie na scenę. Oczywiście na ziemi pozostaną głupie panny oraz ci którzy nie słyszeli ewangelii – ci chrześcijanie wejdą do Królestwa poprzez decyzję poniesienia śmierci w Imię Jezusa, bądź oddania hołdu antychrystowi.

  5. Widzialne przyjście Pana Jezusa o czym często się zapomina będzie przyjściem wraz ze wszystkimi świętymi a więc Oblubienicą o czym wspominają również starotestamentowe proroctwa. Ewangelia wyraźnie mówi, że Oblubienica zostanie zgromadzona z krańców nieba a nie ziemi a więc będzie już musiała być w niebie. To także jest zgodne z końcówką Objawienia, gdzie w niebie odbywają się zaślubiny Oblubienicy i Oblubieńca a po zaślubinach Oblubienica towarzyszy Panu w Jego powrocie na Ziemię aby wyzwolić i zbawić resztkę Izraela, zniszczyć wrogów i rozpocząć okres tysiącletniego panowania Chrystusa na Ziemi.

  6. Pan mówi, że przyjdzie po Kościół jak złodziej i to będzie elementem zaskoczenia natomiast drugi widzialny powrót Pana Jezusa będzie poprzedzony widzialnymi znakami zaćmienie słońca, spadające gwiazdy itd.

  7. Według mnie nie do pomyślenia jest aby chrześcijanie wypatrywali antychrysta a nie Pana Jezusa. Cała Biblia zachęca na oczekiwanie Zbawiciela, wypatrywanie Go i czuwanie. Pan Jezus kompletnie nie skupiał swojej uwagi na antychryście. Mamy myśleć o niebie a nie o ziemi.

  Reasumując porwanie Kościoła nie jest ucieczką od prześladowań bo prześladowania mają miejsce każdego dnia. Co roku z powodu prześladowań ginie ok. 100 000 chrześcijan. Natomiast nadzieja zabrania przez Pana podnosi na duchu i wręcz apostoła Paweł nakazuje nam abyśmy tą nadzieją wszyscy się pocieszali.

  To tyle w skrócie. Błogosławię Was wszystkich
  Artur

 17. izka said,

  8 Maj, 2014 @ 1:54 pm

  Wnioski o efektach nauki o pochwyceniu za mądre to tutaj nie są…. Sama chyba (chyba – pewnosci 100 proc. nie mam) wierze w pochwycenie, ale takich „efektów” to u mnie na pewno nie bedzie. Usypianie czujnosci?? Wrecz przeciwnie. Jesli ktos wierzy w pochwycenie, to nie chce tu zostac na wielki ucisk, wiec doklada wlasnie staran, by czuwac, byc gotowym w kazdej chwili na spotkanie z Panem.

 18. "Heretyk" umiłowany przez Boga said,

  13 Maj, 2014 @ 8:58 am

  Moje świadectwo
  Jestem Chrześcijaninem pochodzącym z rodziny rzymsko – katolickiej. Ponad 20 lat temu. zacząłem czytać Biblię w Kościele zielonoświątkowym, w którym poznałem wielu wspaniałych i szczerze wierzących chrześcijan. Poznając ją lepiej zrozumiałem, że to Bóg nie ludzie dają zbawienie i związałem się na kilka lat z Kościołem Baptystów w Ełku, jednak uważne studium Biblii i modlitwa oraz cudowne działanie Ducha Świętego, zaprowadziły mnie do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pogardzanego przez wielu Chrześcijan, ale jednak nauczającego tego wszystkiego czego nauczał Jezus Chrystus
  i apostołowie.

  A teraz napiszę o tym co dla mnie jako Chrześcijanina wierzącego i czytającego Biblię jest najważniejsze:

  Jezus Chrystus dał mi nowe życie i tożsamość Dziecka Bożego poprzez swoją świętą sprawiedliwość. Teraz pozwala mi doświadczać tego czym jest prawdziwa wolność od Bożego potępienia dzięki łasce Bożej i żyjącemu Jezusowi Chrystusowi jedynemu pośrednikowi w Niebiańskiej Świątyni.
  On wybacza moje grzechy i nieustannie kształtuje pozwalając wciąż na nowo widzieć sens życia mimo wielu trudności.
  On pozwolił mi zrozumieć, że jestem dziełem kochającego oraz inteligentnego Boga Stworzyciela, a nie wytworem ślepego przypadku czy ewolucji.
  On wprowadził mnie do swojej wielkiej rodziny, którą jest Jego Kościół odkupiony za cenę haniebnej śmierci Jezusa, który będzie triumfował przy Jego Pełnym chwały widzialnym i słyszalnym powrocie.
  On pokazuje mi poprzez Biblię która jest Bożym Słowem, że ludzkim życiem nie rządzi przypadek, czy też przeznaczenie, ale On żywy Święty i Kochający i Sprawiedliwy Bóg Ojciec Syn i Duch Święty.
  On wniósł do niego sens i żywą błogosławioną nadzieję związaną z Jego powrotem po swój Lud znajdujący się na tym całym grzesznym świecie.
  Wiem, że to co napisałem nie spodoba się wszystkim czytelnikom tego forum szczególnie tym którzy są uprzedzeni do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i twierdzą, że Adwentyści nie są protestantami lecz sektą, ale to jest ich problem nie mój. Ja wiem komu uwierzyłem, dokąd idę i jestem pewien, że prowadzi mnie Bóg niech będzie chwała Mu za to. :->

 19. Anonim said,

  20 Maj, 2014 @ 6:13 pm

  Izka, dokładnie tak, jeśli ja wyznaję pogląd o pochwyceniu, czyli że spotkam Jezusa, czy mogę spotkać TERAZ, nie spotkałem, to mogę go spotkać TERAZ, nie spotkałem to itd. itd. będę chciał żyć świętym życiem w tej chwiii, bo porwanie może być w tej chwili

 20. Maciej G. said,

  6 lipca, 2014 @ 10:22 am

  Drodzy „bracia” 1000 letnie Królestwo Chrystusa to inaczej królestwo Boże i ono już jest jak mówi jezus w Ewangeli a to było ok.2000 lat temu . Natomiast Królestwo Apokaliptyczne -1000 letnie to liczba symboliczna , a taki pogląd jak Mileralyzm czyli dosłowne rozumienie okresu 1000 letniego jest błedny i zalicza się do wczesnych herezji Chrzsciaństwa pierwszych wieków . A co do Papiestwa i teorii o Pochwyceniu tego niewymyślił żaden jezuita , a jesli nawet ta teoria pochodziła od któregos z jezuitów to była jego prywatna teoria albo herezja jak wolicie. Co do papiestwa Biblia nic niemówi o tym że to jest Antychryst , ponieważ drodzy bracie Antychryst nigdy oficjalnie ani prywatnie nie będzie uznawał ani czcił Jezusa Chrystusa ani Boga Ojca ,, dokładnie przeczytajcie listy św. Pawła Apostoła o tym on pisze . A Papiestwo zawsze czciło i wielbiło Boga Ojcai Jego Syna Jezusa Chrystusa , owszem papieże przesadzali z oficjalna oprawa swojego urzędu i stylem sprawowania szczególnie w wieku XV- XVI . Natomiast Kalwin grubo przesadził z taką interpretacją Biblii w temacie Papiestwa jak i wielu teologów Protestanckich tamtych czasów , zresztą było to z ich strony zwykła Samowolką i nic niemiało wspólnego z działaniem Ducha sw. a wynikało z tego że Marcin Luter który słusznie krytykował temat Naduzyc w temacie Odpustów i ich sprzedawania co bylo chańbą chrzescian XVI wieku , poprostu pokłócił się z wysłannikiem Papieża i nie doszło do spotkania Lutra z Następcą sw. Piotra jakiego pierwotnie sie domagał i słusznie, a tam gdzie rodzi się niezgoda niestety intrerweniuje Szatan któremu zawsze zalezy aby CHRZEŚCIANIE byli podzieleni a wtedy on może odzyskiwać władze nad swiatem którą stacił przez KRZYŻ I KREW CHRYSTUSA rozlaną na Golgocie ok.33 roku n.e. I dlatego i z innych powodów zawsze szukał sobie ludzi skonfliktowanych ze sobą i osobą Jezusa Chrystusa i tym co On objawił przez swoich Apostołow i robi z nich różnych pseudreformatorów i heretyków którzy zamiast Leczyć własne rany zadane przez Grzech oraz rany Chrzesciaństwa i Kościoła Jego założonego w latach Anno Domini 30-33 , niszczą ten Kościół i siebie i zamist byc wiernymi Uczniami Jezusa którzy bronią Jego Dzieła o ktorym mówi Biblia stają sie jego nieprzejednanymi Wrogami dając się omamić Jego Wrogowi – Szatanowi . Bracia życze wam owocnego przemyslenia swoich poglądów i obiektywnego pod wpływem Ducha św. przestudiowania Pisma św.i odwołania sie w modlitwie do Jezusa Chrystusa abyście doszli do Pełnej Prawdy o Kosciele Chrystusa niepomijając tu obiektywnych faktów Historii do której sie odwołujecie np.pisząc o protestanckich teologach. Wasz Biblijno-Ewangeljno_Apostolski brat ktróry też chce być na Wieki w prawdziwym i wiezcnym Królestwie Jezusa Chrystusa .

 21. Heretyk said,

  19 lipca, 2014 @ 5:59 am

  Nie będzie żadnego porwania będzie pełne chwały powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

 22. Anonim said,

  12 stycznia, 2016 @ 7:21 pm

  Dla sabatarian i ich teologii oraz świadków z Radzymina na pewno nie będzie pochwycenia

 23. RS said,

  16 września, 2018 @ 1:42 pm

  CYT:„Wobec tego dopóki nie będzie stała Świątynia Salomona możesz spać spokojnie…” Czy pan Jezus nie powiedział że z świątyni nie zostanie kamień na kamieniu ? Jeśli ma rzekomo zostać odbudowana, to pytam, czy pan Jezus kłamał ?

 24. Dawid said,

  7 kwietnia, 2019 @ 8:22 am

  Witam Cię Purytaninie i witam wszystkich. Chwała Jezusowi.
  Znalazłem twój blog w linkach na stronie http://www.reformowani.info
  Wiele lat temu należałem do KZ i temat pochwycenia był bardzo często dyskutowany. Od niedawna dopiero widzę, że cała teologia pochwycenia kościoła opiera się na jednym wersecie. Charyzmatycy budują swoją „religię” tak jak Świadkowie Jehowy – przeinaczając Słowo Boże lub dopasowywując je do własnych potrzeb. Odrzuciłem „dar języków”, arminianizm, wiarę w uzdrawianie przez nakładanie rąk, emocjonalizm… Uważam ekumenizm za zgubną drogę. Chciałem jednak nawiązać do tematu. Zgadzam się z tobą jak najbardziej jednak na stronie, którą podałem czytam z przerażenie całkiem co innego. Ludzie, którzy wierzą w predestynację, trzymający się prawd Ewangelii bez charyzmanii i naleciałości nowych ruchów religijnych wierzą w pochwycenie.
  Mało tego, nawet John MacArthur – zagorzały obrońca kalwinizmu w to wierzy. To jest bardzo dołujące.

  http://www.reformowani.info/porwanie-kosciola-przed-wielkim-uciskiem/
  http://www.reformowani.info/doktryna-pochwycenia-kosciola/

 25. Andrzej said,

  16 sierpnia, 2019 @ 12:09 pm

  Dziękuję bardzo za ten artykuł. Bardzo mnie niepokoi ta swoista moda na pochwycenie przed uciskiem. Dobrze wiedzieć, że są chrześcijanie, którzy tego nie kupują. Bardzo dobra diagnoza: ta doktryna jest szkodliwa i powoduje, że chrześcijanie stają się letni oraz bardziej podatni na zwiedzenie przez Antychrysta.

 26. L. said,

  25 grudnia, 2019 @ 8:12 pm

  Bardzo dobre dla prawdziwych Biblijnych chrześcijan zgadzam się z tym że letni chrześcijanie eksponują pochwycenie przed uciskiem zgadzam się z oceną wystawioną przywódcą zdrajcom pseudouzdrowiciem z Mańkiem Biernackim byłem w Szkole Biblijnej ZKE nie podoba mi się że siedzi w KZ chyba nie może się uwolnić o Worenowcach prawda książki które próbowały się do nas wkraść zostały usunięte przerażenie do Bentley oraz Beny Hill tenże wpadł podczas swego występu w Zurichu ktoś z obsługi lotniska zauważył wózki inwalidzkie które przywiózł i ludzi do nich którzy normalnie chodzili z prób oszykanczych uzdrowien uwolnilismy się w 1983 roku zgadzam się z wieloma artykułami demaskujacymi zwodzenia i ich promotorow


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: